• Usadlosť z Novote
  • Usadlosť z Novote
  • Usadlosť z Novote - interiér „čiernej izby“
  • Usadlosť z Novote - interiér „čiernej izby“
  • Usadlosť z Novote - interiér „čiernej izby“
  • Usadlosť z Novote - interiér „čiernej izby“

Región Orava

Zrubová usadlosť z Novote

Zrubová usadlosť z goralskej časti Oravy bola postavená v roku 1840, ako to dokladá datovanie nad vstupnými dverami. Obytnú i hospodársku časť, tvorenú sto-dolou s maštaľou, ovčiarňou a prí-streškami „jatami“, kryje spoločná strecha. Usadlosť pôvodne vla-stnili dvaja bratia, z ktorých každý s rodinou obýval jednu izbu a spoločne užívali pitvor a hospodárske priestory.

Vo vstupnom pitvore je umiestnený ručný mlynec - žarnov na mletie obilia a drevená stupa s kamenným tĺkom na drvenie obilia. V dlážke je vyhĺbená jama na uskladnenie zemiakov, prekrytá doskovým poklopom.

V izbe postavená hlinená pec s ohnišťom, z ktorého dym sa voľne rozptyľoval, predstavuje najstarší typ vykurovacieho zariadenia. Izby s otvoreným ohniskom nazývali „čierne izby“. Bývanie v nich nebolo veľmi príjemné, no na druhej strane dym pôsobil na drevo ako prirodzený konzervačný prostriedok. S postupne sa zvyšujúcimi nárokmi na úroveň bývania začali pristavovať nad otvorené ohniská lapače, ktoré odvádzali dym do podstrešného priestoru (ako sme videli v čiernych kuchyniach v predošlých domoch).

O spoločnom bývaní

Bývanie pôvodne príbuzných rodín v spoločnom dome je doložené takmer zo všetkých oblastí Slovenska. Archívne pramene dokladajú túto formu bývania od konca 18. storočia, keď sa domová daň určovala podľa počtu rodín bez ohľadu na to, či žili v samostatnom, alebo spoločnom dome. Dôvodom bytovej tiesne bolo ochudobňovanie roľníckych rodín, ale aj nariadenia, nedovoľujúce rozširovať intravilán obce, alebo obmedzenia výrubu lesov.

Najrozšírenejším riešením bývania druhej rodiny bola úprava komory na obytnú miestnosť, pričom pitvor ostal spoločný. Vyskytovali sa aj prípady, keď osamostatnené rodiny obývali jednu izbu, ktorú si rozdelili na pomerné časti. Delili sa aj vedľajšie časti domu.

Spolužitie viacerých už hospodársky samostatných rodín v jednom dome sa považovalo za provizórium, ktoré sa niekedy predĺžilo aj na niekoľko generácií. Spoločné bývanie postupne zaniklo do polovice 20. storočia

späť na galériu